d پیچ صفحه جداکننده روغن ـقاب نردبانی به بدنه - تجارت سرا